RicaPolska.pl

Regulamin organizacji Szkoleń prowadzonych przez Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k. (Rica Polska)

1. Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady organizacji oraz przeprowadzenia Szkoleń organizowanych przez Limited Distribution sp. z o.o. sp. k. Każdy Uczestnik oraz Usługobiorca są zobowiązani, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez Limited Distribution sp. z o.o. sp. k, do zapoznania się z postanowieniami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora jest wyrażanie zgody na związanie się̨ warunkami Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin określa wzorzec możliwej do zawarcia umowy o realizację szkolenia pomiędzy Limited Distribution sp. z o.o. sp. k a Usługobiorcą/Uczestnikiem oraz sposób jej zawarcia.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz przesłany mailowo lub udostępniony na stronie internetowej Organizatora, za pośrednictwem którego Usługobiorca/Uczestnik/pracownik Organizatora dokonuje zapisu na wybrane Szkolenie.
 2. Konsument – oznacza Uczestnika będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Oferta – oznacza ofertę szkoleniową Organizatora dostępną na stronie Serwisu.
 4. Organizator – oznacza Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 169, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000744035, posiadającą NIP: 9671421839, REGON: 380961334, adres e-mail: info@ricapolska.pl
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Serwis – oznacza stronę internetową https://akademia.ricapolska.pl/
 8. Szkolenie – oznacza szkolenie organizowane przez Organizatora w dniu, miejscu oraz zakresie wskazanym w Ofercie, w którym może wziąć́ udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie.
 9. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, będącą wykwalifikowanym fryzjerem lub właścicielem salonu fryzjerskiego, która dokonała zgłoszenia i uiściła opłatę za udział w Szkoleniu lub została zgłoszona do wzięcia udziału w Szkoleniu przez Usługobiorcę.
 10. Umowa – oznacza umowę udziału w Szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą lub Uczestnikiem, zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 11. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz dokonała zapłaty za wybrane Szkolenie.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

3. Zasady ogólne

 1. Organizator przeprowadza Szkolenia w zakresie i terminie wskazanym w Ofercie.
 2. Uczestnik Szkolenia lub Usługobiorca może zostać poproszony przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki Szkolenia oraz trenera lub trenerów prowadzących Szkolenie. Dane te będą zbierane anonimowo przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Szkolenia prowadzone są przez Organizatora (trenerów działających w imieniu Organizatora) zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie Serwisu.
 4. W celu dokonania zakupu Szkolenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora na stronie Serwisu Uczestnik powinien spełniać wskazane w niniejszym punkcie wymagania techniczne.
 5. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od posiadania przez Uczestnika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez niego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W celu prawidłowego korzystania z Formularza zgłoszeniowego wymagana jest także: przeglądarka Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari bądź FireFox Mozilla w wersji z co najmniej 2 ostatnich lat oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 7. Prawidłowe korzystanie z Formularza zgłoszeniowego udostępnionego w ramach Serwisu możliwe jest jedynie po spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w ust. 5-6 powyżej. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Uczestnika ww. wymogów.
 8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizator informuje Uczestnika, że korzystanie z usług Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 9. Uczestnik nie powinien używać komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z usług Serwisu niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika za pośrednictwem Serwisu danych niedozwolonych, rozumianych jako treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.

4. Sposób zawarcia Umowy

 1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę/Uczestnika z treścią Regulaminu, jego akceptacja, wypełnienie oraz przesłanie zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika/Usługobiorcę Szkolenie za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wybrane Szkolenie.
 2. Organizator dopuszcza również przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres e-mail: szkolenia@ricapolska.pl.
 1. Przed zawarciem Umowy Organizator udostępnia Usługobiorcy/Uczestnikowi nieodpłatnie Regulamin.
 2. Usługobiorca w celu dokonania zapisu na Szkolenie zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu osoby zgłaszającej się na szkolenie, nazwy salonu fryzjerskiego uczestnika szkolenia oraz dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT.
 3. Uczestnik, w celu dokonania zapisu na Szkolenie zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą/Uczestnikiem, który przesłał zgłoszenie w sposób wskazany w ust. 1 zostaje zawarta w momencie uznania na rachunku bankowym Organizatora należności za wybrane przez Usługobiorcę/Uczestnika Szkolenie.
 5. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę/Uczestnika zgłoszenia w sposób wskazany w ust. 2 Umowa zostaje zawarta w momencie uznania na rachunku bankowym Organizatora należności za wybrane przez Usługobiorcę/Uczestnika Szkolenie, o ile Uczestnik/Usługobiorca uprzednio przesłał na adres e-mail Organizatora oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia Umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę/Uczestnika podczas składania zgłoszenia. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść Regulaminu, który zaakceptował Usługobiorca/Uczestnik.
 7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Usługobiorcy/Uczestnika na Szkolenie jest wpłata całej sumy za Szkolenie na 7 dni przed rozpoczęciem danego Szkolenia.
 8. Organizator przyjmuje zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej, najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wybranego przez Usługobiorcę/Uczestnika Szkolenia (liczy się data uznania należności za wybrane Szkolenie na rachunku bankowym Organizatora).
 9. W związku ze stanem epidemii w Polsce wywołany wirusem SARS-CoV-2, Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że zna swój stan zdrowia i jest zdolny do udziału w Szkoleniu.  Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skontrolować i zapewnić Organizatora, że jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w Szkoleniu. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich dolegliwościach, które mogą mieć wpływ na jego udział w Szkoleniu.

5. Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 poniżej.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@ricapolska.pl), przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. Odstąpienie od Umowy następuje w chwili potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli Uczestnika/Usługobiorcy przez Organizatora.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika/Usługobiorcę po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym paragrafie, uiszczone na rzecz Organizatora wynagrodzenie zostanie przez niego zwrócone w całości na rachunek bankowy, który Uczestnik/Usługobiorca wykorzystał do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy.
 4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 2, Usługobiorcy/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonego tytułem udziału w Szkoleniu wynagrodzenia.
 5. Całkowita lub częściowa nieobecność na Szkoleniu Uczestnika Szkolenia, którego Szkolenie zostało opłacone przez Uczestnika/Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

6. Zmiany terminu lub odwołanie Szkolenia.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności w sytuacji braku wystarczającej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym wystąpienia działania siły wyższej.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora wniesione płatności za udział Uczestników w Szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania Szkolenia, chyba że Organizator i Uczestnik Szkolenia lub Usługobiorca uzgodnią inny termin Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się Szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi Szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu Szkolenia.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego Szkolenie (o ile został wskazany w Ofercie), na trenera o podobnych kwalifikacjach.

7.  Ceny Szkoleń

 1. Organizator pobiera od Usługobiorcy/Uczestnika wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ceną Szkolenia wskazaną w Ofercie i stanowi w przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę większej liczby Uczestników, iloczyn tej ceny i liczby zgłoszonych Uczestników Szkolenia.
 2. Wynagrodzenie z tytułu Szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych (w tym farby, ręczniki, środki do pielęgnacji, stylizacji), certyfikat, przerwy kawowe, obiad oraz koszt wynajęcia sali, chyba że opis Szkolenia w Ofercie stanowi inaczej.
 3. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca, w którym odbywa się Szkolenie i kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Szkolenia.
 4. Płatności za udział w Szkoleniu dokonywane są przelewem, na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez BNP Paribas o nr 54 1750 1051 0000 0000 4078 9464. Rachunek ten jest również wskazany na fakturze.
 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 6. W tytule przelewu Usługobiorca/Uczestnik podaje: tytuł i datę Szkolenia oraz w przypadku Usługobiorcy dane Uczestników, jeżeli są różne od danych Usługobiorcy. W przypadku wystawienia przez Organizatora na rzecz Usługobiorcy/Uczestnika faktury Pro Forma, w tytule przelewu należy podać dodatkowo numer tej faktury.
 7. Płatność za Szkolenie należy dokonać najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia.
 8. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uważa się, iż Usługobiorca/Uczestnik dokonał rezygnacji ze Szkolenia.
 9. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Usługobiorca/Uczestnik oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Usługobiorcy/Uczestnika do udziału w Szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 10. W momencie zawarcia Umowy Organizator niezwłocznie wystawi fakturę VAT. Usługobiorca/Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora faktury VAT na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez Usługobiorcę/Uczestnika, bez podpisu Organizatora oraz podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 11. Ceny Szkolenia podane w Ofercie zawierają̨ podatek VAT.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek na Szkolenia w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

8. Zasady obowiązujące podczas Szkolenia

 1. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu Szkolenia mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Organizatora, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 2. Wszelkie czynności w trakcie Szkolenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności.
 3. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Szkoleniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest posiadać podczas Szkolenia własny sprawny i zapewniający bezpieczeństwo użytkowania sprzęt fryzjerski tj. nożyczki, grzebienie, suszarkę, klipsy, prostownicę, lokówkę, maszynkę, szczotki itd.
 5. Organizator nie wypożycza sprzętu fryzjerskiego Uczestnikom.
 6. Zabronione jest wnoszenia i posiadanie przez Uczestnika podczas Szkolenia alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychotropowych. Organizator jest uprawniony do niedopuszczenia do udziału w Szkoleniu Uczestnika, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do:
  • przestrzegania ładu i porządku w sali szkoleniowej,
  • dbania o swoje stanowisko szkoleniowe,
  • dbania o prawidłowe wykorzystanie pomocy naukowo-dydaktycznych przekazanych przez trenera (o ile dotyczy),
  • zgłaszania trenerowi prowadzącemu Szkolenie wszystkich zaistniałych uszkodzeń,
  • zachowania punktualności- Szkolenie rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie, pomimo nieobecności któregoś z Uczestników,
 8. Zabrania się używania przez Uczestnika Szkolenia podczas Szkolenia telefonów komórkowych.
 9. Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 10. Uczestnik Szkolenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu i lokalu, w którym prowadzone jest Szkolenia.
 11. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do postępowania według instrukcji przekazywanych przez trenera prowadzącego Szkolenie. Trener ma prawo przerwać prace Uczestnika, jeżeli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa na szkodę modelki/modela lub Organizatora.
 12. Organizator może odmówić udziału i usunąć ze Szkolenia Uczestnika, który narusza zasady bezpieczeństwa, stwarza zagrożenie dla siebie lub otoczenia, oraz gdy Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, w tym leków zaburzających sprawność psychoruchową.
 13. Uczestnictwo w Szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego uzyskania wymagany jest aktywny udziału Uczestnika w Szkoleniu.

9. Reklamacje

 1. Uczestnik/Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Szkolenia w terminie 14 dni od dnia, w którym Szkolenie się odbyło.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ricapolska.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika/ Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

10. Wizerunek

 1. W przypadku Szkoleń rejestrowanych środkami audio-video, Usługobiorca/Uczestnik szkolenia wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.
 2. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane przez Organizatora, jak również w przygotowanych przez Organizatora po Szkoleniu materiałach, w tym materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych dotyczących działalności Organizatora związanej z usługami szkoleniowymi. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika Szkolenia, głosu oraz ewentualnej wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  • wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  • wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora, w tym na wszelkich jego kanałach społecznościowych;
  • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  • publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • wykorzystanie fragmentów materiałów do celów promocyjnych i reklamy Szkoleń Organizatora.
 3. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na łączenie powstałych w trakcie Szkolenia fotografii z innymi fotografiami, oraz tekstami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Organizatora.
 4. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w ramach procesu promocyjnego działalności szkoleniowej Organizatora oraz materiałów, o których mowa w ust. 1, według wyłącznie koncepcji artystycznej Organizatora, jak również wyraża zgodę̨ na łączenie grafiki zawierającej wizerunek Uczestnika Szkolenia z innymi animacjami/grafikami oraz wizerunkami, napisami, utworami Organizatora związanymi z realizowanymi szkoleniami.
 5. Strony zgodnie postanawiają̨, że oświadczenie o nieodpłatnym wyrażeniu zezwolenia na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Szkolenia utrwalonego na zdjęciach oraz video, obejmuje cały zakres zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Szkolenia określony w Regulaminie. Uczestnik Szkolenia wysyłając zgłoszenie udziału w Szkoleniu, a w przypadku Uczestnika zgłoszonego przez Usługobiorcę zgłaszając się na miejsce realizacji Szkolenia, niniejszym zrzeka się̨ dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez Organizatora uprawnień określonych niniejszym Regulaminem.

11. Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Usługobiorca będący Konsumentem musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Uczestnik/Usługobiorca może w tym celu wykorzystać wzór wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje po przeprowadzeniu Szkolenia.

12. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Uczestników oraz Usługobiorców jest Organizator. Administrator niniejszym udostępnia swoje dane kontaktowe: Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k., adres do korespondencji: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@ricapolska.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl
 3. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych osobowych. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, a także w innych obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników oraz Usługobiorców w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego, numeru konta, a także adresu zamieszkania oraz prawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP) o ile został podany, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki podatkowe Organizatora.
 6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w następujących celach:
  • organizacji Szkolenia, w tym w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia (m.in. cele informacyjne związane ze Szkoleniem), na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody w przypadku szkoleń bezpłatnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacji zawartej z uczestnikiem umowy w przypadku szkoleń odpłatnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z Szkoleniem, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • podatkowych oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Organizatorze w związku z Szkoleniem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług Organizatora, o ile Uczestnik/Usługobiorca wyrazi na to uprzednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Na zasadach określonych w RODO, Uczestnik/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia pisemnie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie w przypadkach wskazanych przez prawo. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot zgłaszający – Usługobiorca powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika/Usługobiorcy – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika/Usługobiorcy – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora. W takim przypadku Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub dane będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Każdemu Uczestnikowi/Usługobiorcy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 11. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 7 i 9, należy zgłaszać na adres e-mail podany w ust. 1 i 2 powyżej, przesyłając do Organizatora pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika/Usługobiorcy oraz dopiskiem „RODO”
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej w celu uczestnictwa w Szkoleniu jest niezbędne. W razie odmowy lub niepodania wymaganych przez Organizatora danych udział w Szkoleniu nie będzie możliwy.
 13. W odniesieniu do przeprowadzenia Szkolenia dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres prowadzenia Szkolenia. Po zakończeniu Szkolenia dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy mogą być nadal przetwarzane przez Organizatora, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W takim przypadku dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
 14. Dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, usług księgowych etc., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Organizatora. Dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim dane osobowe Uczestnika/Usługobiorcy mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Uczestnika na udostępnienie takich danych.
 16. W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika/Usługobiorcy decyzje nie będą podejmowane przez Organizatora w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
 17. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: https://akademia.ricapolska.pl/.

13. Poufność

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze Szkoleniem oraz wszelkich informacji poufnych dotyczących Organizatora, w których posiadaniu znalazł się niezależnie od sposobu i formy ich powzięcia, zarówno w trakcie trwania Szkolenia, jak i po jego zakończeniu.
 2. Za informacje poufne uznaje się wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje otrzymane lub uzyskane od Organizatora lub trenera prowadzącego Szkolenie, w związku z realizacją Szkolenia, mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, na którą składają się wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Organizator podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w tym w szczególności:
  • wszystkie informacje objęte tajemnicą zgodnie z przepisami prawa oraz dane osobowe;
  • informacje o metodzie i przebiegu Szkolenia;
  • inne informacje przekazywane przez Organizatora podczas Szkolenia, bez względu na to, czy zostały wyraźnie zastrzeżone jako poufne.
 3. Niniejsze postanowienia dotyczące zachowania poufności są nieograniczone w czasie.

14. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem przez Uczestnika Szkolenia działań niezgodnych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika/Usługobiorcę nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Szkoleniu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów płatniczych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, w tym urazy ciała, powstałe na skutek niewłaściwego korzystania przez Uczestników ze sprzętu fryzjerskiego lub nieprzestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestnika Szkolenia praw osób trzecich.
 7. Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Organizatora, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed jej zawarciem, ale w trakcie Umowy wywołuje wpływ na jej realizację, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemie lub strajki.
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy do rzeczywiście poniesionych strat.
 9. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

15. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie m.in. w przypadku:
  • konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, orzeczeń, postanowień, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. W terminie 7 dni od powiadomienia Uczestnika/Usługobiorcy o zmianie Regulaminu, Uczestnik/Usługobiorca ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: szkolenia@ricapolska.pl.
 4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Uczestnik/Usługobiorca zobowiązany jest do niekorzystania z usług Organizatora.
 5. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Uczestnika/ Usługobiorcę przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Uczestnik/ Usługobiorca wyrazi na to zgodę.

16. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca/Uczestnik będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Organizatora. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.
 2. W przypadku Usługobiorców/Uczestników niebędących Konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: siedziby Organizatora lub na adres e-mail: szkolenia@ricapolska.pl.
 6. Uczestnik/Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z usług świadczonych przez Organizatora.
 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: www.akademiarica.pl.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych od dnia 15.06.2020 r.
 9. Regulamin obowiązuje bezterminowo.